Trainingen en advies voor OR leden

Visie op takenpakket van OR

Het takenpakket van de OR is in de loop der tijd steeds meer uitgebreid. Door vernieuwde of veranderende wetgeving vanuit de overheid, afspraken in CAO en de complexer wordende besluitvorming in bedrijven, worden aan de OR steeds hogere eisen gesteld. Niet alleen reageren en controleren, maar ook meedenken en meepraten, vanuit een eigen visie invloed uitoefenen op de beleidsvorming binnen het bedrijf. De controlerende OR is een  OR met een eigen visie geworden. De omslag van controlerend naar visiegericht optreden vereist nieuwe vaardigheden. Training, advisering en coaching van OR-leden in “anders denken en anders doen” kan daarbij van essentieel belang zijn. Op dit gebied heeft “Accessio Training & Advies” inmiddels ruime ervaring opgedaan en u dus veel te bieden

Uitgangspunt

Een ingrijpend veranderingsproces in een bedrijf heeft ook voor de medezeggenschap van de werknemers grote gevolgen. Als OR moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Door onderzoek te doen naar de gevolgen voor de organisatie en het personeel. Door een kritische afweging te maken tussen wat de OR zelf kan en wat de OR door externe deskundigen moet laten doen. Dankzij investeren in bevordering van eigen deskundigheid is de OR in staat om een “open” dialoog met de bestuurder te creëren en op strategisch niveau met de directie mee te kunnen denken.

Mogelijkheden bij Accessio Training & Advies

 • Trainingen, cursussen en workshops op maat
 • Inzicht op de Wet op de Ondernemingsraden(WOR)
 • Ondersteuning bij verkiezingstrajecten
 • Opzetten van nieuwe medezeggenschapsvorm(en)
 • Compleet invoerings- en begeleidingstraject van een nieuwe OR
 • Het vormen van een OR-team
 • OR en het ontwikkelen van een missie, visie en doelstellingen
 • OR en het werken met een beleidsplan
 • Ondersteunende activiteiten voor voorzitters en secretarissen
 • Coaching van het dagelijks bestuur van de OR
 • Personeelszorg t.b.v. OR-leden
 • Professionalisering van het OR-werk
 • Opzetten van een succesvolle achterbanbenadering
 • OR en omgaan/opzetten van zelfsturing
 • OR en participatie/werkoverleg
 • OR en het nut van netwerken
 • Advisering m.b.t. complexe advies- en/of instemmingaanvragen
 • Begeleiden van organisatieveranderingen en de rol van de OR
 • Begeleiden van reorganisatie/fusie
 • ARBO en de rol van de OR
 • OR en HRM-beleid

Vaardigheidstrainingen o.a. op het gebied van

 • vergaderen
 • onderhandelen
 • presenteren
 • formuleren van doelstellingen
 • visieontwikkeling
 • conflictbeheersing
   

 

Naast dit aanbod van mogelijkheden verzorgen wij middels “Open Inschrijving” tal van vaste workshops.
Klik hier voor meer informatie over het aanbod van Training & Advies voor uw ondernemingsraad.

Vraagbaak