Visie op medezeggenschap

Zo'n optimaal mogelijke : medespeler" 

Om de Ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf tot een zo optimaal mogelijke “medespeler” te vormen, kan een beroep worden gedaan op deskundigen. “Accessio Training & Advies” is zo’n deskundige die graag bereid is u de helpende hand te bieden om u in uw OR-werk succesvol te laten zijn. Maatwerk via training, coaching en advisering van de OR behoren tot de mogelijkheden. Het uiteindelijk doel is de effectiviteit van uw OR te verhogen en daarmee het “OR”-werkplezier te bevorderen, waardoor de OR-leden met een prettig gevoel hun dubbele baan kunnen vervullen.

Uitgangspunt

De OR vindt dat de medewerkers 'het kapitaal'  zijn van de onderneming. Hun mening moet serieus genomen worden. Het is belangrijk dat iedereen in het bedrijf het beleid zoveel mogelijk kan beïnvloeden door zowel de OR, als door participatie van de medewerkers. Een goed functionerende OR heeft naar onze ervaring een positief effect op het presteren van de onderneming. Participatie van de medewerkers levert rendement op: bedrijven die hun medewerkers systematisch betrekken middels werkoverleg bij de besluitvorming boeken betere resultaten. Directe participatie leidt tot grotere betrokkenheid, meer werkplezier, lagere personeelskosten, betere kwaliteit van de arbeid, lager verzuim en hogere productiviteit.
 

"Klankbord" voor de bestuurder

Het is heel belangrijk dat de kwaliteiten die in de OR zitten ook benut worden. Mensen met een drive om zich te verdiepen, die op professioneel niveau kunnen en willen werken, openheid betrachten en door kunnen denken. “Een goede OR helpt bij de snelheid van besluitvorming en kan ook zorgen voor een breder draagvlak in de organisatie voor de directiebeslissingen”, aldus de directeur van een grote onderneming. Hierbij is het natuurlijk ook van belang dat er vanuit de directiezijde ook in de OR wordt geïnvesteerd.
 

Pluspunten

Een goed draaiende OR heeft veel pluspunten. Zo'n OR, waar de medewerkers hun creativiteit kunnen inzetten en zich positief kritisch met het bedrijf bezighouden, is een klankbord voor een ondernemer. Het is voor de ondernemer een perfecte manier om te weten te komen wat er leeft onder het personeel en daarmee in het beleid rekening te houden. Andere pluspunten zijn: verbetering van de interne communicatie, hogere kwaliteit van besluitvorming, meedenken over toekomstige ontwikkelingen, een grotere betrokkenheid bij de onderneming door het gezamenlijk signaleren en oplossen van problemen. Redenen genoeg om “samen te werken” als OR en directie. 

Vraagbaak