Uw WGA-schade bij Arbeidsongeschikte werknemers

WGA-toerekening en UWV-beschikking

De financiele aansprakelijkheid voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van medewerkers (vast en tijdelijk) wordt steeds groter. In het kader van de Wet Poortwachter bent u als werkgever 10 jaar lang verantwoordelijk voor de uitkeringslasten van uw arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast dient u de re-integratie te betalen. Het afdekken van deze risico’s is een kostbare aangelegenheid. Verzekeraars scherpen hun voorwaarden aan en eisen stipte informatievoorziening van u.

Minder risico’s, kosten en rompslomp

Accessio toetst uw UWV-beschikkingen van deze doorbelaste WGA uitkeringen. Wij maken uw risico’s en kosten inzichtelijk. Samen met u bepalen we maatregelen om deze te reduceren.

Ook (ex) werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen aan bod bij deze analyse.

Als werkgever valt veel schadelast in te beperken met het alsnog volledig of gedeeltelijk re-integreren van uw ex-werknemers in de eerste periode van hun WGA.

Accessio heeft de oplossing

Accessio heeft ruime ervaring met arbeidsgrelateerde trajecten. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en (sociale) verzekeringsmogelijkheden.

We onderscheiden ons door onze inzichten en mentaliteit, zijn doortastend, creatief en gericht op een snelle en duurzame instroom naar werk. 

Uw WGA-schadelast wordt duurzaam gereduceerd. U kunt uw re-integratieverplichtingen nakomen en uw (ex)werknemers blijven behouden voor arbeidsmarkt.

Diensten bemiddeling en advies

Dossieronderzoek lopende WGA-schade
Re-integratie en interventie-trajecten huidge èn ex-werknemers.
Onderzoek en rapportage mogelijke overstap naar Eigen Risicodragerschap
Toetsing UWV-dossiers ter voorkoming van loonsancties
Onderzoek mogelijk regress en verhaalschade
Verzuimbeheer en structureel integreren in uw bedrijfsvoering

Rekenvoorbeeld WGA-schade

Jan, een alleenstaande man van 50 jaar verdiende voor arbeidsongeschiktheid € 40.000,- bruto per jaar.

Het UWV stelt het loonverlies op 60%. Hij wordt dus voor 60% arbeidsongeschikt verklaard. De WGA is van toepassing. Het arbeidsverleden van Jan bedraagt 24 jaar, de duur van zijn WGA loongerelateerde uitkering is dan ook 24 maanden.

Stel: na 2 jaar verzuim heeft Jan nog geen andere betaalde baan. Totale kosten voor werkgever van de verzuimperiode en WGA-instroom bedragen over 12 jaar ruim € 194.000,-  voor deze ene werknemer.